Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb.), ako i Zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z.z.).

ČLÁNOK I. 

Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom /predávajúcim / dodávateľom tovarov e-shopu obchod.diamondpoker.sk je spoločnosť  DIAMOND GAME CLUB s. r. o., so sídlom Potočná 11, Limbach 900 91.

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a objedná si tovar prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Zmluvnými stranami sa rozumie predávajúci a kupujúci.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom prevádzkovaný predávajúcim pod označením obchod.diamondpoker.sk.

Tovarom sa rozumejú vstupenky zverejnené na stránkach e-shopu.

Kúpnu zmluvou sa rozumie zmluvný vzťah, ktorý vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim po potvrdení objednávky predávajúcim.

Podujatím sa rozumie verejné predstavenie, podujatie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru (napr. divadelné, dramatické, hudobné, audiovizuálne, filmové, športové predstavenie), konané na území SR, na ktoré sa prostredníctvom systému e-shopu obchod.diamondpoker.sk predávajú vstupenky.

Vstupenkou sa rozumie potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok (spravidla jednorazový) vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je trestné. Vstupenka je platná len bez úprav a poškodenia, na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou vstupenky na podujatie trvajúce jeden a viac dní /tzv. permanentka/, ktorá umožňuje opakovaný vstup na podujatie počas jeho trvania), a nie je možné ju použiť na vstup na iné podujatie. Po opustení miesta konania podujatia je vstupenka neplatná, s výnimkou vstupenky na podujatie trvajúce jeden a viac dní. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.diamondpoker.sk.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie..

ČLÁNOK II.

Cena

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke nášho e-shopu v momente vykonania objednávky.

ČLÁNOK III.

Objednávka

Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru uloženého do košíka v e-shope predávajúcim a po odkliknutí príslušného tlačidla „Objednávka s platbou“. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy, alebo platby za objednaný tovar.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a teda objednávka sa stáva záväznou. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so znením všeobecných obchodných podmienok pred samotným zaslaním objednávky a s podmienkami súhlasí.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Kupujúcemu však vzniká nárok na dodanie tovaru až po zaplatení ceny tovaru.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

ČLÁNOK IV.

Platobné podmienky

Za tovar v e-shope je možné platiť len nasledovnými spôsobmi:

-prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho:  2924901852/1100, vo formáte IBAN: SK1011000000002924901852, SWIFT: TATR

Predávajúci si vyhradzuje právo na pozdržanie dodania tovaru pre kontrolu pripísania prostriedkov na účet. Predávajúci po úspešnom pripísaní prostriedkov na účet vystaví kupujúcemu daňový doklad a tento mu doručí na emailovú adresu uvedenú pri objednávke.

ČLÁNOK V.

Dodacie podmienky

Tovar bude predávajúcemu odoslaný na email uvedený  v objednávke, a to momentom pripísania peňažných prostriedkov v plnej výške na účet predávajúceho.

V prípade že k pripísaniu peňažných prostriedkov na účet predávajúceho nedôjde k dátumu konania akcie, vyhradzuje si predávajúci právo na:

-vyžiadanie si potvrdenia o prevode, alebo vklade na účet od kupujúceho

-zrušenie objednávky

ČLÁNOK VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci je povinný:

prevziať objednaný tovar

zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu

Predávajúci je povinný:

dodať zákazníkovi tovar v deklarovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovarom, alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru , ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, a iné.

Kupujúci nie oprávnený žiadať o odstúpenie od zmluvy a žiadať o vrátenie vstupného z dôvodu nevyužitia vstupenky.

V prípade zrušenia podujatia zo strany predávajúceho bude kupujúci informovaný o možnostiach vrátenia uhradeného vstupného.

Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s  pokynmi usporiadateľa v mieste konania podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

ČLÁNOK VII.

Reklamačný poriadok

V prípade, ak zakúpený tovar obsahuje vady t.j. nie sú na nej uvedené správne údaje, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu po jeho obdržaní tieto vady u spoločnosti DIAMOND GAME CLUB, s.r.o. reklamovať, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu info@diamondpoker.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie).

Spoločnosť DIAMOND GAME CLUB, s.r.o.  v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie (vrátane originálu tovaru, ak sa jedná o klasickú vstupenku) zašle kupujúcemu rovnakou formou (e-mailom) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu podujatia, navrhne kupujúcemu spôsob odstránenia vád tovaru (napr. zašle nový tovar alebo umožní kupujúcemu vytlačiť si novú vstupenku). Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení podujatia, prípadne po jeho zrušení.

Stratu, krádež alebo poškodenie tovaru je povinný Majiteľ vstupenky oznámiť spoločnosti DIAMOND GAME CLUB, s.r.o.  zaslaním e-mailovej správy na adresu info@diamondpoker.sk.

 

ČLÁNOK VIII.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Kupujúcim  poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

Kupujúci môže kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas a to zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto sú okamžite blokované  alebo zlikvidované  a následne Vami poskytnuté osobné údaje už nie sú používané na marketingové účely.

ČLÁNOK IX.

Povinné informácie pre spotrebiteľa

Zoznam povinných informácií pre spotrebiteľa podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „Zákon“):

 

1. Predmetom predaja sú vstupenky na podujatia organizované predávajúcim v priestoroch predávajúceho.
2. Obchodné meno a sídlo predávajúceho:

 

DIAMOND GAME CLUB s.r.o.
Potočná 11

Limbach 900 91

IČO: 47222034

DIČ: 2023806290

 

3. Kontaktné informácie pre spotrebiteľa

 

Telefón: (+421) 948 318 520

Email: info@diamondpoker.sk

Adresa klubu: Nálepkova 1, 921 01 Piešťany

 

4. Celková cena tovaru, alebo služby je uvedená vždy pri konkrétnom produkte vrátane DPH. V prípade, že je k tovaru nutné prirátať dopravu, alebo iný doplatok, spotrebiteľ je o výške príslušného poplatku informovaný vopred pred odoslaním objednávky.
5. Predávajúci neúčtuje spotrebiteľovi žiadne poplatky spojené s používaním prostriedkov diaľkovej komunikácie.
6. Platbu za tovar alebo službu je možné realizovať vkladom, alebo prevodom na bankový účet predávajúceho. Platba musí byť identifikovateľná variabilným symbolom zhodným s číslom objednávky. Všetky potrebné údaje na správnu platbu sú kupujúcemu doručené prostredníctvom elektronickej pošty po potvrdení objednávky. Informácie týkajúce sa reklamácii sú obsahom reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.
7. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s § 7 ods. 6 písm. k) Zákona, podľa ktorého spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (napr. predaj vstupeniek na športové, kultúrne alebo iné voľno časové podujatia).
8. Kupujúci sa kúpou vstupenky na podujatie organizované predávajúcim zaväzuje dodržiavať pravidlá klubu, ktoré sú uverejnené na oficiálnej stránke klubu diamondpoker.sk
9. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

ČLÁNOK X.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné a uverejnené v momente odoslania objednávky kupujúcim.

Odoslaním objednávky sa má za to, že kupujúci si pozorne prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim rovnako sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. októbra 2014.

Napíšte nám
Súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov